Vedtægter

Vedtægter for grundejerforeningen
Valby Vænge

 • § 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN VALBY VÆNGE.
 • § 2 Det er foreningens formål at varetage medlemmernes fælles interesser samt forhandle med offentlige myndigheder.
 • § 3 Som medlem kan optages grundejere af matr. nr. 1326 – 1445, Valby. Hver matrikel kan maksimalt have ét stemmeberettiget medlem. Stemmeret har enhver, der har betalt kontingent for forudgående regnskabsår. Derudover anses også nye matrikelejere i indeværende år for stemmeberettigede. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre blot ét medlem kræver skriftlig afstemning. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Afgivelse af stemme kan foregå ved fuldmagt.
 • § 4 Ordinær generalforsamling er foreningens højeste myndighed og afholdes årligt inden udgangen af marts måned.
  Indkaldelse vedlagt dagsorden, revideret regnskab samt forslag til budget udsendes/omdeles senest en måned før generalforsamlingens afholdelse.
  Forslag, der har vidtrækkende økonomiske konsekvenser for foreningen samt forslag til vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene udsendes/omdeles senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Ved »forslag, der har vidtrækkende økonomiske konsekvenser« forstås forslag, der vil koste mere end 10 procent af foreningens egenkapital.
  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 50 procent af bestyrelsen eller mindst 25 procent af foreningens medlemmer ønsker dette. Generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger efter at begæring er tilgået bestyrelsen.
 • § 5 Minimumsindhold for dagsorden til den ordinære generalforsamling
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af bestyrelsens beretning, herunder beretning fra udvalg
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
   1. Udsendte forslag
   2. Forslag stillet på generalforsamlingen
  6. Valg af bestyrelse m.m
   1. Valg af formand (vælges ulige år)
   2. Valg af kasserer (vælges lige år)
   3. Valg af mindst 1 og højst 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges ulige år)
   4. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen (vælges for et år)
   5. Valg af revisor (vælges for et år)
   6. Valg af revisorsuppleant (vælges for et år)
  7. Nedsættelse af eventuelle udvalg
  8. Fastlæggelse af kontingent
  9. Godkendelse af budget
  10. Eventuelt
 • § 6 Kontingent skal være betalt inden udgangen af april kvartal.
 • § 7 Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift og kan træffe beslutninger, der ikke har vidtrækkende økonomiske konsekvenser,
  dog jvf. § 2.
 • § 8 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens midler skal forrentes bedst muligt med høj sikkerhed. Kassereren har fuldmagt til alene at hæve på foreningens girokonto, hvor kun kontingenter indgår. Foreningens øvrige midler kan kun hæves ved samtidig underskrift af kasserer og formand. I kassererens fravær kan formanden hæve på foreningens konti dog kræves samtidig underskrift af mindst ét bestyrelsesmedlem.
 • § 9 Foreningens overskud ved salg til andre end foreningens medlemmer anvendes alene til almennyttige formål.
 • § 10 For at opløse Grundejerforeningen Valby Vænge kræves, at 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for dette. På den afsluttende generalforsamling besluttes, hvad foreningens formue skal anvendes til.

Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen den 27. november 2018.